تارنماهای دیگر
 
تنها هدف تارنمای ابیورد گردآوری مطالب، مدارک، تصاویر، وآنچه مربوط به فرهنگ و آداب و رسوم ابیوردی شیراز، ایل بلوردی و مردم آن است. این تارنما بهیچ عنوان وابستگی به هیچ گروه سیاسی نداشته و بدنبال هیج ایدئولوژی سیاسی نیست. تمامی مسئولیت محتوی تارنماهای آمده در اینجا بعهده مسئولین این تارنماها میباشد.